I krevende tider kan det være spesiell kompetanse som kreves i styre og ledelse. Mange virksomheter tenker at endringer i styret gjør man kun en gang i året på den ordinære generalforsamlingen. Ny og riktig kompetanse må inn uansett tidspunkt på året.
Mitt råd er å se på hvilken kompetanse finnes i styre og ledelse i dag, hva er ønskelig i forhold til nå situasjon og hva forventer dere av muligheter, utfordringer og trusler fremover.
Et av styrets viktigste oppgaver er å sørge for at det er sammensatt på best mulig måte, slik at verdiskapningen står i fokus.

Det verdiskapende styre

Styret må forstå virksomhetens sterke og svake sider, og sørge for at styret og styrearbeidet legges opp slik at det bidrar til verdiskapning. Styremedlemmene må også være bevist den type virksomhet de arbeider i og de overordnede mål som virksomheten har.
I krevende tider stilles det enda større krav til kompetansen i styret. Søkelys på økonomi, egenkapital, likviditet og forutsetninger for videre drift er avgjørende.

Fokuser på å finne en god styresammensetning.