Budsjett – råd og tips

Budsjett – råd og tips

Hvordan setter man opp et godt budsjett?
Hvordan starter man budsjettprosessen?

Det er mange spørsmål som melder seg, men jeg har følgende råd og tips:

 • Oppstart
  Et budsjett kan settes opp på bakgrunn av tidligere års regnskap, erfaringer og forventninger om hva som skjer i neste periode og i periodene fremover.

 • Forutsetninger
  For aksjeselskaper fremgår det i aksjeloven § 6-12 at forvaltningen av selskapet hører inn under styret, og at styret i nødvendig utstrekning skal fastsette planer og budsjetter for virksomheten. Ellers er det få krav i lovgivningen til budsjettering.

 • Et budsjett må være realistisk. Bevisst eller ubevisst” glemmer” man viktige forhold, slik at resultatet kan bli mer ønsketenking enn nøktern realisme.

 • Budsjettene har en tendens til å være for optimistiske. For høye inntekter og for lave kostnader. Et godt råd er å gjøre det motsatte: Vær meget nøktern mht. inntektssiden og overdriv gjerne kostnadssiden).

 • Viktige resultatelement som renter, avskrivninger, tap på krav mv. har en tendens til å bli glemt.

 • Nødvendige reinvesteringer for å opprettholde samme aktivitetsnivå er også lette å glemme.

 • Man unnlater å foreta investeringsanalyse før investeringene foretas.