Fem tips og råd til bedre styrearbeid

tips-min

I dag benyttes det mye tid på feil saker i norske styrer, strategiarbeidet prioriteres ikke. Styret mangler struktur, møter blir ikke prioritert og årsplaner ikke utarbeidet, skriver Vidar Andersen i Concepta Partner AS

Styret skal være en ressurs. De selskapene som jobber godt i styret, prioriterer de riktige sakene, har riktig sammensatt kompetanse og skaper god struktur, vil skape bedre resultater på sikt enn de som kun har proformastyrer.

 1. Årsplan må lages – skaper oversikt og øker effektiviteten

Aksjeloven krever ikke at det skal utarbeides en årsplan, heller ikke antall styremøter som skal gjennomføres. En årsplan bør utarbeides, da det i forvaltningsansvaret står at det skal utarbeides planer og budsjetter. En del av dette planarbeidet er å få opp de riktige sakene på rett tid i året. Et styre i et SMB-selskap sitter samlet ca. 2–4% av et årsverk i fysiske møter, og da er det viktig å få effektive styremøter. Virksomheten selv bestemmer hvilke saker som er viktige å definere, men oppgaver innenfor risiko, strategi og kontroll er relevante temaer som alltid må på styrets årsplan. Det er styreleder og daglig leder som har ansvaret for å utarbeide styrets årsplan.

 1. Styreinstruks – klargjør forutsetninger for styrearbeidet

I selskaper hvor de ansatte er representert i styret, er det lovpålagt at styret skal fastsette en styreinstruks. Det anbefales å etablere en instruks for alle styrer, uavhengig av om det er ansattvalgte i styret eller ikke. Det vil skape struktur, avklare forventninger og gi økt effektivitet for alle involverte i styret. Styreinstruksen kan dog ikke påby behandlingsmåter som er i strid med loven.

I henhold til aksjeloven § 6-23 skal instruksen minimum inneholde:

 • regler om hvilke saker som skal styrebehandles
 • regler om daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret
 • regler for innkalling
 • regler for møtebehandling.
 1. Styrepapirer – rammene for et godt styremøte

Gode styrepapirer og saksforberedelser er avgjørende for å få gode styremøter og et godt styrearbeid. Alle undersøkelser og erfaringer tilser at gode saksforberedelser og bra møteledelse gjør at de viktige sakene blir prioritert og løftet opp på styrets agenda. Det er styreleder og daglig leder som er ansvarlig for forberedelser som skal gjøres til styremøtene.

Fokuser på følgende i forbindelse med å skape gode styrepapirer og møter:

 • mal for innkalling/agenda
 • kriterier for hva som er styresak
 • mal for sakspapirer som skal sendes ut
 • tidsfrister for utsendelse av styrepapirer
 • mal for styreprotokoll, utsendelse, vedtak, tilførsel.

4.Retningslinjer for strategiarbeidet – må prioriteres for å få verdiskapning

Strategi i styret må være en prioritert oppgave for alle selskaper. Faktum i dag er at det brukes for mye tid og fokus på orienteringssaker og for lite på strategi og fremtid i styrerommet. Strategiarbeid krever også kompetanse i styret til å stille de riktige spørsmålene. Overordnet strategiarbeid og strategibeslutninger er og blir en styreoppgave.

Gode prosesser i styret bør alltid starte med å få frem de mest relevante spørsmålene.

 1. Hva er dagens situasjon – nå-analysen – hvor står vi i dag?
 1. Hvordan ser fremtiden ut, og hvilke mål har vi – klarer vi å gjøre disse målbare?
 2. Hvordan skal vi komme dit, selve strategien – hvordan avstemme underveis?

Vær tydelig på målsetninger og krav som selskapet stiller til seg selv ved gitte tidspunkter. Lag en handlingsplan som viser hvilke tiltak som skal iverksettes for å kunne nå de fastsatte målsettinger. Dette vil kunne kreve prioritering og ikke minst lederskap med hensyn til gjennomføringsvilje og evne. Rapporter løpende om strategi på styremøtene.

 1. Styresammensetningen – et gode sammensatt styre er en ressurs

En av styrets viktigste oppgaver er å sørge for at det er sammensatt på best mulig måte, slik at verdiskapningen står i fokus. Aksjonærene/eierne må ha tilstrekkelig fokus på det å få et riktig sammensatt styre. Et styre skal skape verdier for virksomheten de representerer, da må dette starte med riktig sammensetning av styret.

Styret er ansvarlig for en virksomhets verdiskapning, og styrearbeidet må legges opp ut fra det. Det finnes ikke én beste måte å utvikle styrearbeid på. Styret må forstå virksomhetens sterke og svake sider, og sørge for at styret og styrearbeidet legges opp slik at det bidrar til verdiskapning. Styremedlemmene må også være bevisst den type virksomhet de arbeider i og de overordnede mål som virksomheten har. Evaluer eget arbeid og styresammensetningen årlig.

Prioriter disse 5 tips og råd til bedre styrearbeid, så vil det øke sannsynligheten for mer profesjonelt styrearbeid for kommende perioder. Effekten av dette vil kunne være økt verdiskapning for ditt selskap.

Lykke til med styrearbeidet.