Informasjon og rapportering fra daglig leder til styret

Informasjon og rapportering fra daglig leder til styret

Erfaring og praksis viser at mye informasjon og detaljer skaper detaljstyring fra styret. Det er viktig at styret får informasjon, men ikke på et operativt nivå som daglig leder håndterer.

Daglig leder skal gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Ifølge aksjeloven har også styret plikt til å holde seg økonomisk orientert.

Styret må derfor selv vurdere hvilket informasjonsbehov det har og stille krav til egnede rapporter.

Hvor omfattende og detaljert redegjørelsen fra daglig leder til styret skal være, må avgjøres konkret ut fra hvert enkelt selskaps størrelse og kompleksitet.

Ifølge forarbeider til loven kan det stilles mindre krav til rapporteringen dersom styret selv opptrer aktivt i forvaltningen enn om styret i første rekke har en reell tilsynsfunksjon.

Da styret ikke kun skal se på den økonomiske utviklingen, bør rapportene også gi styret innsikt i:

• Viktige forhold
• Vesentlige problemområder

Daglig leder bør skriftlig kommentere utviklingen innenfor
de viktigst områder av selskapets virksomhet. Budskapet må være at styret selv bestemmer retningslinjer for generell informasjon fra daglig leder til styret, samt hvilken informasjon som skal gis internt og ekstern.