Styreansvarsforsikring – noe styrer må vurdere

Styreansvarsforsikring – noe styrer må vurdere

Fakta og undersøkelser i norske styrer viser at kun et fåtall selskaper tegner styreansvarsforsikringer. Skyldes det at de ikke vet bedre, eller at de har kontroll på situasjonen og opplever ingen utfordringer, risiko eller farer?

  • Behov for forsikring

Styret har ifølge aksjeloven et forvaltnings- og tilsynsansvar, men er alle som sitter i styrer klare over hva dette ansvaret innebærer? Husk at styreansvaret er individuelt, ubegrenset og personlig for det enkelte styremedlem. Ansvarsforsikring tegnes for styret, fordi styret normalt kan være solidarisk ansvarlig for sine handlinger/unnlatelser.

  • Hva styreansvarsforsikring kan dekke

Det er kun de handlingene man gjør som styremedlem som dekkes av forsikringen. I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å skille klart hva som er utført i egenskap av å være arbeidstaker eller konsulent for selskapet, og hva som er utført i egenskap av å være styremedlem. Ansvarsforsikring kan utvides til å omfatte daglig leder og øvrig ledelse. Det er forskjeller i de enkelte forsikringsselskaps vilkår med hensyn til hva som dekkes, så dette må sjekkes og avklares før eventuell styreansvarsforsikring blir inngått.