Styrehonorar – lovpålagt eller ikke?

Styrehonorar

Det stilles mange spørsmål i forbindelse med honorering eller ikke av styret, hva er korrekt?

Godkjenning av styrehonorar

Godtgjørelse til styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes og godkjennes av generalforsamlingen. Loven sier ikke noe om for hvilket år godtgjørelsen skal fastsettes, om det er forskuddsvis eller etterskuddsvis.

Regnskapsloven krever at utbetalt styrehonorar skal tas inn som noteopplysning i årsregnskapet.

Hvordan beregne styrehonorar?

• Etter faktisk timeforbruk (forberedelser og medgått tid på styremøter)
• Fast godtgjørelse per år
• Fast godtgjørelse per styremøte
• Fast godtgjørelse per år eller per styremøte for «normalt styrearbeid» og betaling etter timeforbruk for «ekstra styrearbeid»

Hvor høy godtgjørelse skal styremedlemmene ha? Flere faktorer innvirker på godtgjørelsens størrelse, bl.a:

• Bedriftstype, størrelse, kompleksitet, risikoprofil og kompetanse i selskapets ledelse.

Vanlig timesats for gode styremedlemmer ligger på mellom kr. 1.500-2.500,-. Pris og per møte for et ordinært styremedlem kan ligge på kr. 5.000,- og oppover. Styreleder har ofte et fast honorar. Styreleder må også påberegne 50% mer tid enn vanlige styremedlemmer. Lag også en skriftlig avtale om styrehonorar.