Styreinstruks anbefales i alle selskaper

0

I selskaper hvor de ansatte har representasjon i styret, er det lovpålagt at styret skal fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling.

Minimumskravene står definert i Aksjeloven § 6-23.

Innspill på hva som bør inngå i en styreinstruks utover de lovpålagte minimumskravene bør være:

  • Styrets saker og oppgaver, hvor det fremgår hva som ligger i styrets forvaltning og tilsynsansvar. Tidsangivelse på når styret skal ha økonomisk rapportering, samt behandling av årsregnskapet og avholdelse av generalforsamling.
  • Innkalling og møtebehandling, hvor det fremgår at daglig leder i samråd med styreleder forbereder de saker som skal forelegges for styret. Formalia rundt selve innkalling til styremøter, samt at det skal utarbeides en årsplan som viser saker og antall møter pr. år.
  • Daglig leder oppgaver og plikter overfor styret, hvor det fremgår at daglig leder ansettes/sies opp av styret, står for den daglige driften, ansvar og myndighet. Klare krav til når økonomirapport skal foreligge, minimumskravene er tertialvis og ikke minst hva en rapport skal inneholde av informasjon. Resultat, balanse, likviditet, egenkapital og kommentarer knyttet til videre drift.