Styreinstruks – en sterk anbefaling

Styrehonorar (1)

Anbefalingen er at dette bør gjøres, selv om dette ikke er lovpålagt for alle selskaper. I selskaper hvor de ansatte har representasjon i styret, er det lovpålagt at styret skal fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling.

Styret kan fastsette instruks selv om de ansatte ikke har representasjon i styret. Styreinstruks vil skape en felles forståelse for hvordan man skal gjennomføre arbeidet i styret, samt avklare forventninger til styre og daglig leder.

I henhold til loven skal instruksen blant annet inneholde, se aksjeloven § 6-23.

▪️regler om hvilke saker som skal styrebehandles
▪️ regler om daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret
▪️ regler for innkalling
▪️ regler for møtebehandling

Loven angir minimumskravene til hva som skal inngå i instruksen. Ved etablering er det viktig at lovens krav følges, men også at instruksen tilpasses styret og virksomheten for øvrig.

Gjennom utarbeidelse av styreinstruks setter styret og selskapet fokus på hvilken rolle styret skal spille, hvilke saker som skal behandles, forholdet til den daglige ledelse av selskapet og styremøtenes frekvens og omfang.

Små, mellomstore og store selskaper, bør derfor etter min oppfatning utarbeide styreinstruks.