Styret og revisor

0-min

Har ditt styre avholdt møte med revisor i år, uten administrasjonen til stede?

Deltar revisor på selskapets generalforsamling?

Mange styrer vet svært lite om revisor, anbefaling må være å innføre et årsmøte med revisor og stille spørsmål som bl.a går på forhold til regnskap, balanse og intern kontroll – dette går på styrets forvaltning- og tilsynsansvar.

Bruk kunnskap og kompetansen til revisor eller regnskapsfører på en god måte.

  • Styreleder og revisor

Styreleder har ansvaret for å etablere og holde en god dialog med revisor, men ofte er det kun daglig leder eller økonomisjef som har denne kontakten.
Sørg for at revisor møter på generalforsamlingen og tilrettelegg for meningsutveksling.

  • Revisorsfullstendighetserklæring/uttalelse fra ledelsen

Er alle i styret klar over hva innholdet og hensikt med revisor erklæringen er?

Revisor ønsker å bevisstgjøre styrets ansvar og oppgaver, internkontrollsystemer, rutiner for å hindre mislighold, feil i regnskapet og særskilt erklæring på vesentlige poster i regnskapet.

  • Styret må etterspørre revisors plan

Be revisor å presentere en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet for styret. Dette vil gi styret en bedre mulighet til å følge opp at revisor med sitt arbeid dekker alle forhold ved virksomheten.